Browsing: các cuộc họp video diễn ra tốt thường xuyên có thể sắp xếp sự cộng tác hiệu quả hơn