Browsing: cải thiện doanh thu và giảm chi phí trên mỗi đơn vị