Browsing: Đạo luật dữ liệu của EU đề xuất chức năng tắt cho các hợp đồng thông minh