Browsing: Nhận được 200 triệu đô la để xây dựng một hệ thống chuỗi khối có thể mở rộng