Browsing: làm việc ở nhà gần như tăng gấp đôi trong đại dịch