Browsing: Sự kiện khách hàng đầu tiên ở Châu Á Thái Bình Dương