Browsing: tạm hoãn việc mở cửa trở lại đã thông báo của họ