Browsing: Ứng dụng quét đã ra mắt được một thời gian